about | เกี่ยวกับเรา

Siam am travel & tour co.,ltd.

บริษัท สยามแอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ดำเนินธุรกิจด้านการนำเที่ยว ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สามารถให้บริการนำเที่ยวได้ทั่งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ พร้อมบริการนำเที่ยวในประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอันดีเยี่ยม

ด้านงานบริการท่องเที่ยวบริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ททท., สทน., ATTA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนบริษัทนำเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้การให้บริการเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมทั้งคุณภาพ และงานบริการอันจริงใจต่อลูกค้า ซึ่งคุณภาพในการให้บริการเป็นนโยบายหลักที่เราให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอด ส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบให้บริการ

ด้วยบุคลากร และทีมมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการทั้งในประเทศ และต่างประเทศสามารถรองรับกลุ่มลูกค้า ทุกเพศทุกวัย โดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์ ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้

 • จัดงานประชุมสัมมนา
 • นำเที่ยว In Bound
 • นำเที่ยว Out Bound
 • รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น
 • การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – Rally
 • Team Building
 • จัดสัมมนา
 • ทัศนศึกษาดูงาน
 • Event & Organizer
 • งานเปิดตัวสินค้าต่าง ๆ

เรายินดีให้คำปรึกษาแก่คณะบุคคล/กลุ่ม หน่วยงานองค์กรสถาบันการศึกษา บริษัท เพื่อการอำนวยความสะดวกและจัดรายการนำเที่ยว ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยงประจาปี
บริการรถรับ-ส่ง สำรองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการเดินทาง ท่องเที่ยวทั้งหมดตลอดรายการหรือบางส่วนของกิจกรรมของท่าน

Training – Seminar

การจัดอบรม – สัมมนา หรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร เป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนาองค์กร ดังจะเห็นได้ว่า สถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงจัดให้มีการอบรม-สัมมนากันอย่างกว้างขวาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรม-สัมมนาได้เรียนรู้ทักษะและพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้มีศีลธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสียสละอดทน ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเคารพต่อกฎกติกา เพื่อความมั่นคงของสถาบันและหน่วยงานนั้น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม-สัมมนา เกิดทักษะ มีประสบการณ์ ตลอดจนปลูกฝัง เจตคติที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา

 1. เพื่อสานความสัมพันธ์ภายในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนมกันเร็วขึ้นและมีความคุ้นเคย กับ คุณวิทยากร สถานที่ และกิจกรรมตามหลักสูตร
 3. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นตัว และเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีการแสดงออกในทางที่ดีขึ้น
 5. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรม
 6. เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอบรม
 7. เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสานความสัมพันธ์ภายในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนมกันเร็วขึ้นและมีความคุ้นเคย กับ คุณวิทยากร สถานที่ และกิจกรรมตามหลักสูตร
 3. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นตัว และเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีการแสดงออกในทางที่ดีขึ้น
 5. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรม
 6. เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการอบรม
 7. เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Walk Rally

กิจกรรมวอล์คแรลลี่

“Walk Rally” มักถูกนำมาประกอบในการสัมมนาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงให้แง่คิดต่างๆ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม โดยทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในแต่ละฐาน แล้วนำผลการทำกิจกรรมภายในฐานของแต่ละกลุ่ม มาประเมินว่ากลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดเพื่อหาผู้ชนะ โดยกิจกรรมวอล์คแรลลี่มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้พร้อมแง่คิด รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นความสำคัญของผลคะแนน และการเอาชนะกันจึงเป็นเรื่องรองในกิจกรรมนี้
ปัญหาสำคัญในการจัดกรรมวอล์คแรลลี่นั้น คือ การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์และกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ฉะนั้นจึงควรมีการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาในการดำเนินการภายหลัง

ประชุมสัมมนา และ ศึกษาดูงาน

กิจกรรมกีฬาสี

ใบอนุญาต

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

หนังสือรับรอง

Association of thai travel agents

association of thai travel agents